Rajasthan Theme

 
Smt. Vasundhara Raje
Hon'ble Chief Minister Rajasthan
 
Sh. Prabhu Lal Saini
Hon'ble Agriculture,Animal Husbandary ,Dairy Minister,
Rajasthan